Sign In

Job Vacancies

Position: Outreach Specialist

Job Description:
We are seeking a highly motivated and enthusiastic individual to join our team as a Outreach Specialist. As a key member of our team, your primary responsibility will be to communicate with restaurants and hotels in Albania and the surrounding countries, specifically in Albanian and Greek, to promote and onboard them onto our Safe Travelling Info platform. You will play a crucial role in expanding our database of dining options and accommodations in the Balkans.

Responsibilities:
1. Conduct outreach to restaurants and hotels in the Balkans, with a focus on Albania and neighboring countries.
2. Communicate effectively in both Albanian and Greek languages to establish rapport with potential partners.
3. Explain the benefits and features of the Safe Travelling Info platform, and persuade businesses to join and list their establishments.
4. Build and maintain strong relationships with restaurant and hotel owners, ensuring a positive experience throughout the onboarding process.
5. Provide guidance and support to partners regarding the registration and listing process on the platform.
6. Collect accurate and up-to-date information about the restaurants and hotels, including descriptions, photos, contact details, and amenities.
7. Collaborate with the content team to ensure the accuracy and quality of the data collected.
8. Stay up-to-date with industry trends and competitor activities to provide valuable insights and recommendations to the team.
9. Maintain a detailed record of communications and partnerships in our CRM system.

Requirements:
1. Fluency in both Albanian and Greek languages, both written and spoken.
2. Strong communication and negotiation skills, with the ability to persuade and influence potential partners effectively.
3. Previous experience in sales, customer service, or outreach roles is desirable.
4. Familiarity with the restaurant and hospitality industry in the Balkans would be advantageous.
5. Excellent organizational and time management skills, with the ability to work independently and meet targets.
6. Attention to detail and a commitment to accuracy in data collection.
7. Tech-savviness and ability to quickly learn and navigate new software and platforms.
8. Flexibility to travel occasionally within the Balkan region for in-person meetings and partnerships.

Join our team and be part of an exciting project that aims to enhance travel experiences in the Balkans while promoting local businesses. Your efforts will contribute to the growth and success of the Safe Travelling Info platform, making it the go-to resource for travelers seeking authentic dining and accommodation options.


Përshkrimi i Punës:
Po kërkojmë një individ me motivim të lartë dhe entuziazëm të madh për të bashkuar ekipin tonë si Specialist i Komunikimit. Si anëtar kyç i ekipit tonë, përgjegjësia juaj kryesore do të jetë të komunikoni me restorante dhe hotele në Shqipëri dhe vendet përreth, veçanërisht në gjuhën shqipe dhe greke, për të promovuar dhe përfshirë ato në platformën tonë Safe Travelling Info. Do të keni një rol të rëndësishëm në zgjerimin e bazës sonë të të dhënave për opsionet e ngrenies dhe akomodimeve në Ballkan.

Detyrat:
1. Zhvilloni kontakte me restorante dhe hotele në Ballkan, me fokus në Shqipëri dhe vendet fqinje.
2. Komunikoni në mënyrë efektive në gjuhë shqipe dhe greke për të krijuar marrëdhënie të mira me partnerët potencialë.
3. Shpjegoni përfitimet dhe veçoritë e platformës Safe Travelling Info, dhe bindni bizneset të bashkohen dhe të listojnë bizneset e tyre.
4. Ndërtoni dhe ruani marrëdhëniet e fortë me pronarët e restoranteve dhe hoteleve, duke siguruar një përvojë pozitive gjatë procesit të përfshirjes.
5. Siguroni udhëzime dhe mbështetje për partnerët në lidhje me procesin e regjistrimit dhe listimit në platformë.
6. Mbështetni në marrjen e informacionit të saktë dhe të përditësuar për restorantet dhe hotelat, duke përfshirë përshkrime, foto, të dhënat e kontaktit dhe mrekullitë.
7. Bashkëpunoni me ekipin e përmbajtjes për të siguruar saktësinë dhe cilësinë e të dhënave të mbledhura.
8. Mbani veten të informuar me trendet e industrisë dhe aktivitetet e konkurrentëve për të dhënë sugjerime dhe mendime të vlefshme për ekipin.
9. Mbani një regjistër të detajuar të komunikimeve dhe partneriteteve në sistem-in tonë të CRM.

Kërkesat:
1. Znjershmëria në gjuhën shqipe dhe greke, në shkrim dhe fjalë.
2. Aftësi të fortë komunikimi dhe negociimi, me aftësi për të bindur dhe ndikuar partnerët potencialë në mënyrë efektive.
3. Përvojë e mëparshme në shitje, shërbim ndaj klientit, ose në rolet e komunikimit me publikun do të ishte e dëshirueshme.
4. Njohuri të industrisë së restorante